De verkoopmakelaar

Overweegt u uw huis te gaan verkopen? Wij komen vrijblijvend en kosteloos langs om samen met u te bekijken wat de verkoopmogelijkheden zijn.

Wilt u meer informatie over het verkopen van uw huis? Bekijk onze speciale verkooppagina voor meer informatie.

Lees verder...

De verkoopmakelaar

Aankoopmakelaar

U kunt ons inschakelen voor advies, coaching en algehele bemiddeling bij aankoop van uw nieuwe woning..

Bekijk onze aankooppagina voor meer informatie.

Lees verder...

Aankoopmakelaar

Reitdiepnieuws

Lees hier meer over belangrijke ontwikkelingen in de wijk. De haven, de nieuwe school, de groene enclave en het bruggenplan.

Lees verder...

Reitdiepnieuws

Gratis waardebepaling

Wilt u weten wat u woning op dit moment waard is wij komen geheel vrijblijvend en kosteloos bij u op visite om een waardebepaling te doen.

Lees verder...

Gratis waardebepaling

I.v.m bedrijfsbeëindiging is Reitdiep Makelaardij vanaf 15 juli 2017 niet meer actief.

Nieuws

Nieuwe bruggen bij Aduard en Dorkwerd

De bruggen over het Van Starkenborghkanaal bij Aduard en Dorkwerd worden momenteel vervangen. Dat gebeurt om de vaarweg tussen Lemmer en Delfzijl geschikt te maken voor grotere schepen. en bedrijven in de omgeving. Verdere informatie is ook te vinden op de website van de vaarweg Lemmer-Delfzijl.

Bruggen

De (huidige) ruimtelijk - functionele structuur

Plattegrond ReitdiepPlek voor 400 nieuwe woningen in wijk Reitdiep

 
 
 
In de wijk Reitdiep is plek voor ongeveer 400 nieuwe woningen. B&W van Groningen zijn akkoord gegaan met het voorontwerp-uitwerkingsplan van dit gebied: Reitdiep fase 3 en 4. Het accent ligt op de bouw van duurzame en energieneutrale woningen.
 
Het plan sluit aan op het bestaande wijkontwerp van Reitdiep: een stedelijke, compacte woonomgeving met groepen woningen in een landelijke en waterrijke omgeving. Het wijkontwerp is zorgvuldig afgestemd op het omliggende landschap. Wethouder Roeland van der Schaaf: “Het is goed voor de wijk Reitdiep dat ook de laatste twee fases ingevuld gaan worden en ik ben blij dat er nu ook aan de westzijde van de stad weer nieuwbouw gaat plaatsvinden. Ik verwacht veel animo voor deze huizen in dit prachtige woongebied."
 
Inspraak en overleg
Bij het tot stand komen van het plan is ook overleg geweest met vertegenwoordigers van de bewonersvereniging. Zij hadden zorgen over de verkeersafwikkeling in de wijk. Nader onderzoek heeft deze zorgen grotendeels weg kunnen nemen. De komende vier weken kan er schriftelijk inspraak plaatsvinden op het plan. Daarnaast wordt er een inspraakavond georganiseerd. De resultaten van dit traject worden, voor zover mogelijk, verwerkt in het ontwerp-uitwerkingsplan, wat vervolgens 6 weken ter inzage zal worden gelegd. Na vaststelling door het college is nog een beroepsprocedure. De verwachting is dat het plan rond de zomer de hele procedure doorlopen heeft.
 

De wijk Reitdiep bestaat uit verschillende plandelen. De woningen aan het water (fase 1), de woningen in het weiland (fase 2) en woningen aan de haven. Tussen fase 1 en 2 ligt de Groene Enclave, een onbebouwd gebied dat ingericht zal worden als drie speeleilanden in het water (zie Parkinrichting onderstaande kaart).

De nog onbebouwde gebieden, ten zuiden van en grenzend aan fase 2, zullen op termijn worden ingevuld (fase 3 en 4 Reitdiep). Het plangebied maakt onderdeel uit van fase 4 en ligt ten zuiden van de Groene Enclave.

De wijk Reitdiep wordt doorsneden door een hoofdontsluitingsweg die de wijken De Held en Zernike met elkaar verbindt, de prof. Uilkensweg. Deze weg takt aan op de Friesestraatweg, de autoverbinding met de stad. Daarnaast is de Hoogeweg, die van noord naar zuid loopt, langs fase 1, een belangrijke informele route naar de stad. Deze cultuurhistorische route vormt een ruimtelijke drager van de wijk.

In het noordelijk deel van fase 4, direct aan de prof. Uilkensweg, is een school gebouwd. Ruimtelijk gezien is de school met zijn omgeving een voortzetting zijn van de Groene Enclave. De school is als het ware op een 'vierde eiland'. De hoofdontsluitingsweg van de wijk doorsnijd de verlengde Groene Enclave. De school ligt  heel centraal in de wijk, is goed bereikbaar en sluit aan op de openbare (speel)ruimte, zodat hier een eventuele wisselwerking mogelijk is. Dit is dan ook een belangrijk ruimtelijk uitgangspunt, die tot uiting komt in de vormgeving en opzet van de school en de bijbehorende omgeving.

Het vierde eiland wordt in tweëen gedeeld door een ontsluitingsweg tussen de Hoogeweg en de prof. Uilkensweg. In het noordelijke gedeelte van het eiland is een school  gerealiseerd en het zuidelijke deel wordt nu ontwikkeld. Belangrijk is dat de invulling van de twee afzonderlijke delen één geheel vormt zodat het als één eiland wordt ervaren. Het eiland zal worden omgeven door een ruime waterpartij om dit idee gestalte te geven.

Het schoolgebouw moet wordt gezien als een autonoom gebouw met een wijkfunctie. De openbare ruimte en de buitenruimte van de school lopen in elkaar over en vormen samen een verblijfsgebied met betekenis voor de wijk.

De vorm van het gebouw komt voort uit de begrenzing van het eiland die de richting van de professor Uilkensweg volgt. De buitenste gevel van het gebouw werkt als geluidscherm.

Het schoolgebouw bestaat voornamelijk uit één laag met op twee plaatsen accenten van twee lagen, waarin de bijzondere functies zijn gelegen. In de toekomst is een uitbreiding in de tweede laag mogelijk tot maximaal 50 procent van de oppervlakte van het gebouw.

Het gebouw heeft een alzijdige oriëntatie, heeft een transparante opzet en volgt de rooilijn zoals aangegegeven op de plankaart. Door de vormgeving van de school wordt het geluid van het schoolplein zoveel mogelijk afgeschermd van de aangrenzende woonbebouwing. Dit is gunstig vanuit het oogpunt van geluidhinder voor de buurt.

Maquette Groene Enclave

Plattegrond Reitdiep

Hier ziet u de maquette van de Groene Enclave. Nu nog een weiland maar zoals de plannen er nu uitzien is het nog steeds onduidelijk wanneer er begonnen wordt met de inrichting van dit gebied langs de Hogeweg.

Maquette van de nieuwe school.

Plattegrond Reitdiep